Terkini

Saturday, 27 July 2013

Pengurusan kewangan dan pembahagian harta pusaka


PERBUATAN khianat, perebutan harta dan pergaduhan merupakan antara krisis yang sering dilaporkan berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini.
Ia dikatakan bukan sahaja membabitkan golongan bukan Islam, tetapi malangnya siasatan daripada agensi-agensi kewangan mendapati kebanyakannya adalah dalam kalangan umat Islam.

Professor di Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Profesor Datuk Dr. Mahmood Zuhdi Abd. Majid berkata, inilah kesan berpunca daripada kegagalan umat Islam dalam menguruskan kewangan peribadi.
Beliau yang juga Panel Penasihat Syariah Permodalan Nasional Berhad. (PNB) berkata, krisis tersebut adalah salah satu daripada dua kelemahan yang ketara dalam kalangan umat Islam di negara ini.

Perkara tersebut katanya adalah kurangnya kesedaran terhadap pemilikan perlindungan insurans dan juga amanah iaitu pengurusan kewangan dan pembahagian harta selepas mati.
Ia tambahnya, berbeza dengan masyarakat bukan Islam yang dilihat menggunakan peluang memanfaatkan perlindungan insurans dan pengurusan harta dengan lebih teratur.
"Terdapat dua kelemahan yang ketara dalam pengurusan ekonomi umat Islam iaitu kesedaran terhadap perlindungan insurans dan amanah yang membabitkan pengurusan kewangan dan pembahagian harta pusaka.

"Kesannya menyebabkan waris yang memerlukan dan sepatutnya berhak menerima pembahagian harta tidak dapat sebarang pemilikan.

"Sebaliknya dilaporkan, siasatan mendapati banyak harta pusaka yang terbengkalai dibawa dan diuruskan oleh Majlis Amanah Raya sehingga mencecah berbilion ringgit," katanya dalam sesi temu bual bersama pemberita, baru-baru ini.

Justeru, Dekan Institut Pemikiran dan Ketamadunan Islam Antarabangsa (ISTAC) itu berkata, masyarakat terutama umat Islam harus menyedari kepentingan pengurusan kewangan dengan mengambil langkah melaburkan harta kepada badan harta yang diwujudkan untuk menguruskan pembahagian harta tersebut kepada ahli keluarga yang dikehendaki.

Ia katanya bertepatan dengan ajaran Islam yang menggalakkan pemilikan harta pusaka diutamakan kepada ahli keluarga dan waris.

"Kekeliruan dan permasalahan akan timbul sesudah pemilik harta meninggal dunia. Oleh itu, sistem amanah telah diwujudkan hasil perbincangan ahli kewangan Islam untuk menguruskan harta keluarga secara bijak dengan berlandaskan syariah.
"Selain wakaf, wasiat dan harta sepencarian, hibah merupakan salah satu daripada kaedah mewariskan atau memindah milik harta sebelum pemilik meninggal dunia dengan dibolehkan kepada sesiapa yang dikehendaki," katanya.

Kelebihan hibah

Berbeza dengan wasiat, Mahmood berkata hibah memberi peluang kepada pemberi hibah untuk memilih siapa yang dikehendaki untuk diberikan harta tanpa terikat dengan kategori dan nisbah penerima wasiat.

Ia juga katanya, membolehkan ahli keluarga yang lebih layak untuk menerima harta dengan lebih berbanding kadar yang telah ditetapkan menerusi wasiat.

"Islam membuka peluang pemilikan harta boleh dibahagi dengan cara lain selain menerusi sistem faraid iaitu selepas pemilik harta meninggal dunia. Sebagai contoh anak angkat, ahli keluarga dalam kalangan golongan orang kurang upaya (OKU), wanita yang harus mendapat pembahagian harta yang lebih.

"Sistem hibah membenarkan pemilik harta memberi harta tersebut kepada golongan yang dirasakan perlu bagi memastikan kebajikan hidup mereka lebih terjamin berbanding ahli keluarga lain yang menjalani hidup sempurna," katanya.

Selain itu tambahnya, harta yang dihibahkan juga boleh berkuatkuasa dalam tempoh persetujuan semua walaupun sebelum pemilik harta meninggal dunia.

"Mengikut perjanjian yang ditetapkan, harta yang dihibahkan boleh dipindah milik kepada penerima berkuat kuasa serta merta atau dalam tempoh yang dipersetujui sebelum kematian pemberi lagi.

"Namun, bagi menjaga kebaikan atau mengelakkan sebarang penganiayaan berlaku seperti penerima meminggirkan pemberi sebelum meninggal dunia, sistem hibah boleh ditarik balik oleh pemilik juga pada bila-bila masa," katanya.

Bagaimanapun, beliau turut menasihatkan orang ramai yang ingin melaksanakan pelaburan pengurusan kewangan agar mengambil badan perkhidmatan berlandaskan syariah.

"Mungkin kaedah konvensional menjanjikan tawaran lebih baik dan sebagainya tetapi menerusi pentadbiran Islam harta akan diurus berlandaskan syariah di samping mendapat pahala kerana mengamalkan dasar Islam," katanya.

(Utusan Malaysia/27 Julai 2013)

---
Pelaburan unit amanah Islam PMB INVESTMENT
www.unit-amanah-islam.blogspot.com


Monday, 1 July 2013

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Berkuat Kuasa pada 30 Jun 2013

Rangka kerja pengawalan dan penyeliaan mencapai tahap baharu dalam perkembangannya apabila Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA) dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) berkuat kuasa pada 30 Jun 2013.
FSA dan IFSA merupakan kemuncak bagi  usaha untuk memodenkan undang-undang yang mengawal selia perlakuan dan penyeliaan institusi kewangan di Malaysia bagi memastikan undang-undang ini terus relevan dan berkesan untuk mengekalkan kestabilan kewangan, menyokong pertumbuhan inklusif dalam sistem kewangan dan ekonomi di samping menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk pengguna. Undang-undang ini juga memberi Bank Negara Malaysia kuasa pengawasan pengawalan dan penyeliaan yang perlu untuk mencapai mandatnya yang luas dalam persekitaran yang lebih kompleks dan saling berhubung memandangkan perkembangan kewangan yang bersifat serantau dan antarabangsa. Ini termasuk peningkatan tumpuan terhadap langkah-langkah pencegahan awal untuk menangani isu yang berbangkit dalam institusi kewangan yang mungkin memberikan kesan kepada kepentingan pendeposit dan pemegang polisi, dan keberkesanan dan kecekapan fungsi pengantara kewangan.
Sistem pengawalan dan penyeliaan Malaysia perlu dilengkapi dengan baik untuk menangani dengan berkesan risiko baharu dan yang baru muncul supaya keyakinan dalam sistem kewangan dipelihara dan aktiviti pengantaraan kewangan yang kritikal serta penting kepada ekonomi terhindar daripada gangguan. FSA dan IFSA menggabungkan beberapa undang-undang yang berasingan untuk mengawal selia sektor kewangan di bawah rangka kerja perundangan tunggal masing-masing untuk sektor kewangan konvensional dan Islam, iaitu, Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989, Akta Bank Islam 1983, Akta Insurans 1996, Akta Takaful 1984, Akta Sistem Pembayaran 2003 dan Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 yang dimansuhkan pada tarikh yang sama.
Ciri-ciri utama undang-undang baharu termasuk:
  • Kejelasan dan ketelusan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan dan pentadbiran undang-undang ini. Ini termasuk objektif pengawalseliaan yang jelas tafsirannya dan akauntabiliti Bank Negara Malaysia bagi melaksanakan matlamat utamanya untuk memelihara kestabilan kewangan, keadaan yang jelas yang membolehkan tindakan diambil oleh Bank Negara Malaysia untuk melaksanakan kuasa dan fungsi di bawah undang-undang ini, dan kriteria penilaian yang telus bagi institusi yang diberikan kuasa untuk terus mengawal selia perniagaan kewangan, dan untuk kesesuaian pemegang syer;
  • Tumpuan yang jelas terhadap pematuhan dan tadbir urus Syariah dalam sektor kewangan Islam. Secara khususnya, IFSA menyediakan rangka kerja undang-undang yang menyeluruh, yang selaras sepenuhnya dengan Syariah dalam semua aspek pengawalan dan penyeliaan, dari pelesenan hingga pembubaran sesebuah institusi;
  • Peruntukan bagi keperluan pengawalseliaan berbeza yang mencerminkan  aktiviti pengantaraan kewangan dan risiko masing-maisng kepada sistem kewangan secara keseluruhan;
  • Peruntukan untuk mengawal selia syarikat pemegangan kewangan dan entiti tidak dikawal selia perlu mengambil kira risiko sistemik yang boleh muncul daripada interaksi antara institusi yang dikawal selia dengan tidak dikawal selia, aktiviti dan pasaran.  Menteri Kewangan boleh meletakkan institusi yang menjalankan aktiviti pengantaraan kewangan tertakluk kepada pengawalan dan penyeliaan yang berterusan oleh Bank Negara Malaysia sekiranya institusi tersebut menyebabkan atau boleh mendatangkan risiko kepada kestabilan kewangan secara keseluruhan;
  • Memperkukuh perlakuan perniagaan dan keperluan perlindungan pengguna untuk meningkatkan keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan dan produk kewangan;  
  • Peruntukan yang lebih kukuh bagi penguatkuasaan dan campur tangan penyeliaan yang berkesan dan awal;
Undang-undang baharu ini akan meletakkan sektor kewangan Malaysia, yang merangkumi sistem perbankan, sektor insurans/takaful, pasaran kewangan dan sistem pembayaran dan pengantara kewangan lain, pada platform untuk terus maju ke hadapan sebagai satu sistem kewangan yang kukuh, bertanggungjawab dan progresif.  Ini khususnya penting bagi membolehkan sistem kewangan memenuhi tuntutan baharu terhadap pembiayaan yang dikaitkan dengan program transformasi ekonomi Malaysia pada dekad akan datang dan seterusnya, perubahan demografi penduduk, dan integrasi ekonomi Malaysia yang semakin pesat dengan rantau ini dan juga di dunia.  
Senaskhah FSA dan IFSA boleh didapati di laman sesawang Bank Negara Malaysia. Sebarang pertanyaan berhubung dengan FSA dan IFSA boleh diajukan melalui FSAandIFSA@bnm.gov.my.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com